Circular Project

GCM Circular Project

Project type Project Name Project Detail
CSV 1.Safety Standard for Sustainability (SSS+) 1.1Thai โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการ ตามมาตรฐานระบบการ จัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพโรงงานลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
1.2Vietnam
1.3Myanmar
2.Waste management* โครงการบริหารจัดการขยะ โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจร โดยการขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก
3.Circular Products Collaboration โครงการที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องต่อหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิล
CSR 1.CSR for GCM customers กิจกรรม CSR ที่บริษัทฯจัดขึ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Safety Standard for Sustainability SSS+
Waste Management
Product Design Solutions for Sustainability
CSV & CSR Activities