GCM Sustainability

GCM Sustainability

GCM Sustainability

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การเปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาเป็นการใช้ทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable Resources) หรือนำทรัพยากรที่มาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว (Re-Material) มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมของทุกภาคส่วน ผ่านการสร้างความตระหนักในสังคมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ GCM

มุ่งพิจารณา 3 ประเด็นหลัก

เศรษฐกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนมาใช้ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการนำนวัตกรรม ไปใช้ในเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานโดยมีแนว ทางการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทางด้าน เศรษฐกิจขององค์กร ดังนี้

  • การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
สังคม

การปกป้องใส่ใจ และสนับสนุนความยั่งยืนของ สังคมถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อส่ง เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมและบริษัทฯ โดยครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

  • บุคลลากรองค์กร
  • สิทธิมนุษยชน
  • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • เป็นองค์กรที่ดีของสังคม
สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรเพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการ ดำเนินงาน โดยครอบคลุมรายละเอียดการดำเนิน งานดังนี้

  • ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
  • การจัดการของเสีย

สานต่อและต่อยอด

Step Change

ทำบ้านให้เข้มแข็ง พร้อมแข่งขัน

Step Out

เติบโตเป็นผู้นำในระดับสากล

Step Up

เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอย่างบูรณาการ

เพื่อผลักดันกลยุทธ์ “Step Up” อย่างจริงจัง

ด้วยบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น